Golden ticket wedstrijd

Actievoorwaarden OKONO golden ticket chocolade wedstrijd

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de golden ticket chocolade wedstrijd (verder te noemen: de “Actie”) van OKONO, gevestigd op de Kattendijkdok-Westkaai 41 in Antwerpen, ingeschreven met BTW-nummer BE 0755.711.756.

 1. Deelname aan de Actie staat open voor alle natuurlijke personen woonachtig in België of Nederland. De organisatie behoudt zich het recht een deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze algemene voorwaarden handelt dan wel indien de deelnemer zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot deze Actie. Aan deelname is een aankoopverplichting gebonden die verder beschreven wordt in punt vier.
 1. Deelname aan de Actie houdt de aanvaarding van de actievoorwaarden in, zonder enig voorbehoud.
 1. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
 1. Iedereen die voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden tot deelname kan deelnemen aan de Actie. Aan de deelname is een aankoopverplichting gebonden. Om kans te kunnen maken op één van de drie prijzen dient de deelnemer één van de volgende producten te kopen:

OKONO Dark chocolate cacao nibs 50g
OKONO Dark chocolate coffee 50g
OKONO Dark chocolate chilli 50g
OKONO Vegan milky chocolate 50g
OKONO Vegan white chocolate macadamia nuts 50g 

 1. Van 14 december 2023 tot en met 14 februari 2024 worden drie golden tickets in drie deelnemende chocoladeverpakkingen ingevoegd. Deze chocoladeverpakkingen worden verkocht via Belgische en Nederlandse OKONO verkooppunten en www.okono.eu. De deelnemer die een golden ticket in zijn chocoladeverpakking vindt, wint één van de drie prijzen die verder worden beschreven in punt zeven. Om zijn prijs te valideren, dient de winnaar een e-mail te sturen naar info@okono.eu inclusief een foto van het gevonden golden ticket. De winnaar dient zijn golden ticket te behouden om zijn prijs te ontvangen. Op 15 februari 2024 wordt middels een loting bekendgemaakt welke winnaar welke prijs heeft gewonnen. Indien niet alle golden tickets voor 15 februari 2024 zijn gevonden dan heeft OKONO het recht om niet alle prijzen weg te geven.
 1. Alle winnaars worden per e-mail gecontacteerd.
 1. Er zijn drie prijzen te winnen die hieronder worden omschreven. De prijzen dienen voor 1 april 2025 te worden verzilverd.
 • Een jaarvoorraad OKONO chocolade. Dit houdt in dat de winnaar elke maand een chocolade box met 10 chocoladerepen ontvangt. In totaal ontvangt de winnaar 120 chocoladerepen tijdens een periode van 12 maanden. De winnaar mag aangeven welke chocoladesmaak hij wil ontvangen.
 • Een chocoladeworkshop voor twee personen in Antwerpen. De duur van de workshop is maximaal 2,5 uur. Datum en tijdstip worden in overleg bepaald en is afhankelijk van de beschikbaarheid. 
 • Een 2-daags verblijf voor twee personen in het 5-sterren hotel Sapphire House in Antwerpen inclusief ontbijt. Datum en tijdstip worden in overleg bepaald en is afhankelijk van de beschikbaarheid.
 1. De winnaars van de Actie worden bepaald op basis van toeval bij het aankopen van een van de deelnemende producten. De winnaar is diegene die voor 15 februari 2024 zijn golden ticket, gevonden in een van de deelnemende verpakkingen, valideert door een e-mail te sturen naar info@okono.eu inclusief een foto van het gevonden golden ticket.
 1. De prijzen kunnen in geen geval geruild worden tegen een geldbedrag. Golden tickets die voor 15 februari 2024 uur niet worden gevalideerd, zijn definitief verloren en worden ongeldig verklaard.
 1. OKONO kan nooit verplicht worden meer prijzen toe te kennen dan de prijzen die bij de aanvang van deze wedstrijd volledig of voor een gelijkwaardig bedrag zijn voorzien. 
 1. OKONO biedt geen enkele garantie voor de prijs en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken aan de prijs. Bovendien kan OKONO niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schade die (in)direct verband houden met de prijs.
 1. Actie is alleen geldig met een originele golden ticket, geen kopieën of foto’s.
 1. OKONO behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van OKONO worden geplaatst, voorzien van een datum.
 1. OKONO behoudt zich het recht voor om een deelnemer die vals speelt of fraudeert, die probeert vals te spelen of te frauderen, of die op basis van een abnormaal deelnamepatroon verdacht wordt van valsspelen of fraude, van deelname uit te sluiten en alle deelnames van de deelnemer ongeldig te verklaren zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens OKONO kan doen gelden. Hetzelfde geldt voor deelnemers die op enigerlei wijze de bepalingen van deze regels overtreden.
 1. Een deelnemer mag zo vaak meedoen als hij/zij wil.
 1. De eventuele NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die OKONO verkrijgt in verband met de deelname aan deze campagne zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. De gegevens kunnen door de organisatie na afloop van de Actie worden gebruikt voor promotionele doeleinden. De deelnemer stemt hiermee in wanneer hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 1. Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 1. Niets uit de inhoud van deze campagne en/of publicaties, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van OKONO.
 1. OKONO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen.Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, zal door de organisatie een of meer vervangende bepalingen worden vastgesteld die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze campagne communicatie en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, en lay-out komen toe aan OKONO.
 1. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@okono.eu. De organisatie kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.